Ange ett namn eller sökord så får du upp alla artiklar som innehåller det du söker.
Tillbaka till Tonis hemsida

Toni Schönfelder A lifetime of innovation

Mina favoritlänkar, kolla in

Debattartiklar Ryssland

TaxFree handelns vara och icke vara

Tillägnad buss- och kollektiv branschen av Toni Schönfelder oberoende och fri debattör

Artiklar som du bara måste läsa,Vakna upp i Sverige!
Klicka på den artikel du vill läsa

Debatt artiklar av Harald Rosén (Det gäller flyg)

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationToni Schönfelder
A lifetime of innovation

Debate - Opinion in English
Russia and Baltic States

Back to Toni Schönfelders homepage

Web library, My favorites

Toni Schönfelder
A lifetime of innovationVerschiedenes in Deutsch

 
 
Sverige har blivit en enpartistat  
- och ingen reagerar  
 
 
Jan Gillberg på DSM samtalar med Hans Bergström Jan Gillberg: När Robert Huntford kom med sin bok The New Totalitarians i Sverge att det var en skymf att skriva på det sättet om Sverige. Jag vet att det var svårt att hitta ett förlag som ville översätta boken. Så småningom kom den ut på ett litet okänt förlag. Och jag vet att den är bortplockad på ett antal svenska bibliotek.  
 
Idag omnämns Sverige då och då i utländsk press som en enpartistat och det utan att det egentligen blir nån reaktion, trots att 30 år har förflutit sedan Huntfords bok kom ut. Ska vi tolka det som att vi här i Sverige har accepterat att så är det?  
Hans Bergström: Jag tror det. Det är ett faktum att Sverige är en enpartistat. Vi har nästa val år 2006. Om socialdemokraterna vinner, då är de uppe i 16 år på en ny hegemoniperiod. Det är tilltäckligt lång tid för att de anpassningsmekanismer, som konstituerar en enpartistat ska hinna sätta sig. Vi såg det under den tidigare socialdemokratiska hegemonin på 44 år. Det är oerhört underskattat vilka effekter det här har.  
Ett skäl för denna underskattning är att vi fått uppleva en del goda ekonomiska effekter av de reformer som regeringen Bildt genomförde och som gav oss en hygglig ekonomisk dynamik. Regeringen Persson har kunnat dra nytta av detta. Men för varje år som går med en socialdemokratisk enpartistat så rullas det här tillbaka.  
Ett annat skäl är att man i gemen inte är klar över vilka enorma maktmedel, som en regering har utan att behöva gå till nån riksdag. Till detta kommer själva anpassningen. Överallt i samhället utgår man ifrån att om ett år, om fem år, om tio år, kommer det att vara socialdemokraterna som styr.  
Man ska också komma ihåg att Sverige konstitutionellt är som gjort för en enpartistat. Vi har ingen uppdelning mellan den lagstiftande församlingen och den exekutiva makten. Vi har ingen utskiftning av makt mellan olika nivåer. Staten kan ytterst styra över kommunerna. Vi har ingen författningsdomstol. Dessutom har vi en fackföreningsrörelse som är lierad med staten-socialdemokraterna.  
 
JG: Hur menar du att detta konkret fungerar?  
 
HB: Man ser det tydligt på friskoleområdet. Man har makt att tillsätta en generaldirektör för Skolverket med socialistisk inriktning. Alla inom verket anpassar sig sedan till signalerna. På detta sätt kan man på område efter område stoppa de fria sfärerna. Det sker successivt utan att det syns så mycket.  
JG: Själva begreppet enpartistat förknippas ju vanligen med stater som gamla DDR och i det sovjetockuperade Central- och Östeuropa. Iformell mening är ju Sverige ändå en demokrati. Men hur länge kan en enpartistat operera och utvecklas på det sätt du här beskriver, innan man tvingas att fråga sig: Är Sverige en demokrati?  
HB: Sverige är en demokrati. Sverige är också vad gäller det ekonomiska systemet inbäddat i de stora fria marknadssystemen. Här spelar vår anslutning till EU en viktig roll.  
 
Farlig gradvis utveckling bort från demokrati och öppet samhälle  
 
JG: När det gäller demokrati eller inte beror det dock på vilka krav som ställs för att en stat ska anses kunna gälla som en demokrati. Om vi tar de kriterier som ställs vad gäller demokratisk konstitution och ett väl fungerande rättssamhälle för att tidigare östdiktaturer ska kunna tas upp som medlemmar i Europarådet eller bli anslutna till EU, är dessa så stränga, att man kan fråga sig om Sverige av i dag och ännu mindre om enpartiprocessen får fortgå ytterligare kan anses leva upp till dessa kriterier.  
 
HB: Att det sker en gradvis utveckling som gör att det blir farligt håller jag med om. Det gäller inte minst inom rättsväsendet. Dels genom utnämningspolitiken, dels genom lyhördhet. Vi kan se en urholkning av det civila samhället. Lyhördheten tränger undan civilkuraget, som blivit en allt knappare resurs. Vi kan också se hur det sätts allt snävare gränser för vad som uppfattas som legitima åsikterför att kunna vara en respekterad deltagare i debatten i det svenska samhället. Ta Per Ahlmark som ett exempel. Jag har under det sista året i så många kretsar med kopplingar till eliten hört, hur man tyckt att han blivit alldeles konstig och extrem; Ska ni verkligen ha honom kvar på DN som kolumnist? Även internt har sådana frågor ställts. Helt enkelt starka synpunkter på temat, att han inte borde få skriva i DN. Ändå är det så att han internationellt sett svarar för vad som uppfattas som en rimlig analys och dessutom visat sig vara väldigt förutseende.  
 
JG: Om det nu finns krafter som vill mota ut Per Ahlmark, som är en etablerad debattör, måste man fråga sig, vilka möjligheter finns det att nyrekrytera debattörer med åsikter som i det ena eller andra avseendet inte stämmer med hur det ska tyckas?  
 
HB: Det vi talar om här, är delvis mycket subtila mekanismer. Vi ska heller inte glömma att Sverige sedan århundraden är ett autoritativt koncensussamhälle (konsensus=samtycka, red.anm.), där utstötningsmekanismerna socialt kan vara mycket starka. Alla känner alla och nätverken finns. Man behöver inte sätta in polis för att stoppa någon. Det finns betydligt subtilare metoder - vilka som kan komma ifråga för olika tjänster, vilka som kan utses, vilka som anses legitima i debatten.  
Man får när det gäller demokrati "modell Sverige" inte glömma att det inte bara handlar om att det finns en grupp som sitter i ledningen för landet. Vi har också att göra med en mentalitetsförändring hos folket. Man kan ha en majoritet bakom makten och på det sättet demokrati, men man lyckas samtidigt åstadkomma en fundamental förändring av samhällskaraktären. Det är min stor oro att vi här är inne i en utveckling utan återvändo. Att vi har uppnåt en "point of no neturn".  
 
JG: Ett slags självvald demokratiavveckling  
 
HB: Ja, i den meningen att det svenska folket hamnat i sådana beroendeförhållanden, att man inte kan tänka sig någon annan ordning än den nuvarande och att maktbasen för socialdemokratin blivit så stark att det inte går för någon borgerlig riktning att få majoritet för en annan politik.  
 
Sverige på väg mot ett "Sovjet Light"?  
 
JG: Du säger att det som sker, det sker så subtilt. Det är lite av det jag avsåg när jag i förra numret av DSM gav uttryck för meningen, att Sverige är förvisso inte något Sovjet, men Sverige är på väg att bli ett Sovjet Light.  
 
HB: Det finns två beröringspunkter med sovjetsystemet. Det ena är att det finns en nomenklatura. Vissa människor accepteras, andra acceptes inte. Och ju längre socialdemokraterna sitter vi makten får detta genomslag genom det sätt på vilket man använder sig av utnämningsmakten. Det andra är den mentalitet som brer ut sig.  
 
JG: Detta med den i Sverige förändrade mentaliteten upplevde jag starkt under den tid - närmare 15 år - som jag levde i min - som jag kallar det - franska exil. Då tyckte jag mig mellan besöken hemma i Sverige kunna konstatera en successiv förändring i den allmänna mentaliteten. Sverige framstod som från besök till besök allt gråare. Människorna gav intryck av att sjunka ner i tristess. Man ändrade nästan språket. Istället för jättegra på frågor om hur det stod till pratades det om läget. Hur-är-läget?, har blivit en ny hälsningsfas. Sverige blev, upplevde jag, alltmer DDR-likt.  
 
HB: Detta är i mycket stor utsträckning en följd av socialdemokratis prägling av det svenska samhället. Torsten Svensson - statsvetare i Uppsala - har skrivit en anvhandling om socialdomokratins dominans, där han visar hur ATP:s utforming, hur den nya sjukförsäkringen liksom hela kraktären av den offentliga sektorns utbyggnad under 60-talet var mycket medvetet gjord för att attrahera tjänstemannagrupperna. Detta för att partiet skulle kunna kompensera sig för nedgången i antalet arbetare av traditionellt slag. Man övergick också till att tala om löntagare istället för olika tjänstemannaprofessioner. Det var inte längre adjunkter, det var inte längre sjuksöterskor. Alla - arbetare liksom tjänstemän - blev nu löntagare och alla blev helt beroende av de offentliga systemen. Till detta kom jämlikhetsvågen under 60-talet, som resulterade i en relativ sänkning av lönerna för de välutbildade samtidigt som självkänslan sänktes hos tidigare stolta professioner. Alla skulle betrakta sig som löntagare, som ingående i det stora allomfattande löntagarkollektivet.  
Efterhand kom flera av dessa tidigare medelklassgrupper ner i i lönenivåer, som gjorde att de började betrakta sig som låglönegrupper. Sjuksköterskorna och lärarna är tydliga exempel på detta.  
 
På detta sätt förändrade självbilden hos de som normalt i ett samhälle är starka professionella grupper. Vi fick en proletarisering av medelklassen. Dess tidigare medelklassgrupper förvandlades till löntagare och låginkomsttagare i en socialdemokratisk stat. Istället för stolthet över den egna professionen spred sig avundsjuka gentemot grupper som har det bättre. Här har vi en viktig förklaring till den mentalitetsförändring som kommer att göra sig gällande. Vad det handlar om är en politiskt medvetet åstadkommen mentalitetsförändring som nu gått mycket långt. När en sådan förändring kunnat pågå i årtionden, blir den mycket svår att reversera.  
Vi har också kunnat se att när en valrörelse följer den socioekonomiska dimension, som socialdemokraterna på det här sättet lyckats skapa, så har de borgerliga partierna inte en chans. Det är endast när man lyckats mobilisera någon annan dimension - exempelvis kärnkraften 1976 eller invandringen med Ny Demokrati 1991 - som man lyckats erövra majoriteten. Detta sätt att vinna makten förstör dock samtidigt möjligheterna att använda den genom de komplikationer i själva maktutövandet som då uppstår.  
 
Rättsstatens underordning i förhållande till Den Politiska Makten  
 
JG: Vi har också det beroendeförhållande som tycks ha vuxit fram vad gäller rättsstaten visavi den politiska makten.  
 
HB: Också här har vi fått en proletarisering vad gäller levnadsomständigheter med de effekter detta fått på självkänslan. Alla ska göras till löntagare. Inte ens domare ska få känna sig som något annat. Tidigare var domaren en ämbetsman och innehavare av en viktig och i förhållande till den politiska makten självständig roll.  
 
JG: Samtidigt har vi fått en politisering av rättsväsendet. Ta när Lennart Geijer som Palmes justitieminister gjorde ett slags personalrevolution uppifrån och sade upp långa raden domarförordnaden och tvingade dem, som ville fortsätta som domare att ansöka om ett nytt förordnande. På det sättet kunde en politiskt styrd gallring ske.  
 
HB: Ja, även inom detta för en demokrati viktiga område har den politiska maktkedjan fått ett stort inflytande. Signaler avges och signaler ska avläsas, tolkas och tillämpas. Detta i stället för att tillämpa vad som vuxit fram som en rättstradition med sina från den politiska makten oberoende värden.  
 
Mediernas verklighetsbilder systematiskt socialistiska  
 
JG: Vilken roll spelar medierna för den mentalitetsförändring vi här talar om?  
 
HB: Medierna spelar en stor roll. Om man systematiskt ifråga om varje verklighet i grunden har den socialistiska tolkningen så kan detta inte undgå att ha inverkan på människornas verklighetsbild. Värderingar tas inte ur tomma luften utan präglas av en viss naturlig konservatism i den meningen att de färgas av där man befinner sig, de system man är beroende av, den skola man går i etc. Det andra är den indirekta erfarenheten. Det är ju få som utifrån egen personlig erfarenhet fullt ut kan bedöma olika förhållanden i vårt samhälle eftersom ju samhället är så komplext. Man blir då beroende av de verklighetsbilder man matas med genom radio, tv och tidningar och dess verklighetsbilder är systematiskt socialistiska.  
 
JG: Du talar om mediernas roll, något som - när denna roll granskas och diskuteras - omnämns som just mediernas roll. Man talar i sådana sammanhang om medierna som ett slags kollektiv. Medierna bärs ju ändå upp av en massa individer - journalisterna. Hur kan det komma sig att alla dessa dock individer på det hela taget kommit att uppträda som en enbart tyckande grupp dithän att man som något nästan självklart omnämner dem som medierna?  
 
HB: Det finns här en viktig utvecklingsfaktor, nämligen skapandet av en journalistkår. Tidigare var det en föreställning att man hade olika tidningar med olika uppdrag med olika partifärg. Kanske också att det fanns en skillnad mellan tidningarnas och etermediernas uppdrag. Men successivt från slutet av 60-talet med Lars Furhoff och andra, så förvandlades journalistiken till en journalistprofession som skulle ha en enartad utbildning och stå för ett och samma perspektiv. Dessutom med en egen självkänsla om rätten att hävda detta perspektiv.  
Denna våg från 1968 och framåt med journalister utbildade på journalisthögskolor har ju trängt in mer och mer i medierna via de rekryteringar som skett och som samtidigt ersatt en äldre journalistgeneration.  
 
Journalisthögskolorna motsvarighet till DDR:s partiskolor?  
 
JG: Kan det vara riktigt att betrakta de svenska journalisthögskolorna lite som motsvarigheten till de partiskolor man hade i DDR och på andra håll österöver?  
 
HB: Jag är inte så säker på att man utbildar på det sättet, men det har också att göra med rekryteringen. Det är övervägande grönvänsterungdom som söker sig till journalisthögskolorna och - tror jag - därför att man ser en möjlighet att genom journalistyrket påverka samhällsutvecklingen.  
 
JG: Du säger att du inte är säker på att utbildningen sker på det sättet. Det beror naturligtvis på hur man gör upp kursplaner och vilken litteratur som är basen för utbildningen. Här finns stora möjligheter till politisk eller om man så bill uttrycka det subtil styrning.  
 
Självbilden av att vara kritisk stämmer dåligt med ett okritiskt förhållningssätt till Den Politiska Makten  
 
HB: Det är lite märkligt att en journalistkår och medier som har som självbild att man ägnar sig åt kritisk granskning av makten samtidigt förhåller sig så okritisk gentemot den statsbärande makten och maktideologin i Sverige. Olof Peterson talar om journalismen som en särskild ideologi uppbyggd kring tre storheter. Där finns makten, folket och journalisterna som har till uppdrag att berätta för folket att det är bedraget av makten. En onekligen ganska enkel världsbild.  
Att en kår med denna självbild och denna ideologi är så okritisk i förhållande till den ideologi och det synsätt som bär upp makten i Sverige är rätt så underligt. Det kan som jag förstår bara förklaras med att ungefär hälften av dagens svenska journalistkår röstar på vänsterpartiet och miljöpartiet. Och tar vi de tre partierna bakom den nuvarande regeringen, så handlar det om mellan 70 och 75 % - minst. Dessutom visar Lennart Weibulls och andras forskning att inom respektive parti ligger journalisterna till vänster om snittet för respektive parti.  
 
JG: Dessutom har man intrycket att journalister med vänsteråsikter är betydligt mer aktiva än journalister med till äventyrs borgerliga värderingar och synsätt.  
 
HB: Det ligger lite i sakens natur. Journalister med vänsteråsikter har en ideologiskt mycket mer aktivistisk samhällssyn.  
 
När fler blir fler och färre blir färre, tystnar de få  
 
JG: Sedan är sammanhållningen bland vänsterjournalister större än vad den är bland journalister med en till socialistiska synsätt kritiska journalister.  
 
HB: När det blir en kritisk massa... Om det är tre fjärdedelar eller 80 % på en redaktion, som har en viss grundsyn, tenderar de övriga att tystna. Dom kan tänka, dom kan tala med gelikar utanför redaktionen, men i redaktionella diskussioner är dom inte särskilt aktiva med att hävda sina ståndpunkter.  
 
JG: Hur ser den kritiska massan ut på Dagens Nyheter?  
 
HB: Det växlar en del med ämnesområde. Journalistklassen är dessutom socialt sett en medelklass. När det gäller en del frågor som att resa fritt i Europa, EU-medlemskap, delvis när det gäller friskolor och kooperativa daghem, så är bilden mycket mer varierad.  
 
Men när det gäller frågor som bidragsberoendet till staten och att den höga sjukfrånvaron inte har något att göra med incitament utan det bara beror på dålig arbetsmiljö, att skattesänkningar är fel, förmögenhetsskatt är bra, mer lika löner oavsett utbildning är önskvärd... I sådana frågor har jag uppfattningen att tre av fyra anlägger ett socialistiskt perspektiv. Det gäller också synen på USA.  
 
JG: Detta slår igenom på vad som blir tidningens policy...  
 
HB: Det finns här två aspekter. Den ena är kåren som kom in och som utbildades på journalisthögskolorna under 60-talet och senare. Den andra är att journalisterna har en stor självständighet, när det gäller att formulera sitt eget uppdrag. Som redaktionell ledare kan man ändra strukturer genom att tillsätta nya chefer successivt, man kan ge signaler om vissa förändringar, hur tidningen ska se ut och så vidare, men när en artikel skrivs och när en rubrik sätts så finns det ett enormt utrymme för den enskilde journalisten att välja vinkling.  
 
Bidragsdebatten tränger ut debatten om de riktigt stora frågorna  
 
JG: När debatten i Sverige hettar till, handlar det väldigt mycket om bidrag hit och dit, om hur den eller den inte blivit hjälpt utan hamnat i den eller den situationen medan utrymmet för övergripande frågor om de enskilda människornas frihet och utrymme för egna initiativ trängts undan. Handlar det om bidrag eller förmåner är det ofta möjligt att mobilisera en alldeles våldsam journalistisk aktivitet.  
 
HB: Jag har förvånats över att det inte finns vissa förändringar som lyckats väcka medborgerlig vrede och som inte handlar om detta med bidrag och förmåner.  
En sådan förändring är att vi inte längre har ett fungerande polisväsen. Ringer man i Stockhoolm och behöver polis så finns det ingen att skicka. Samma ute i landet där poliskontoren läggs ner i en utrsträckning att stora områden blir bokstavligt polisiära vita fläckar. När den grundläggande rättstryggheten på detta sätt försvinner borde det vara en så stor sak att det borde väcka reaktion. Det handlar ju här om en av det ordnade samhällets mest grundläggande funktioner.  
 
JG: Som inte minst anmärkningsvärt framstår att den politiska oppositionen inte lyckats aktivera frågan om den havererade rättstryggheten. Och det du tidigare nämnde att Sverige inte har en författningsdomstol till skillnad från vad jag vet varje annat rättssamhälle världen över värt namnet. Inte heller det är en fråga som drivs av något av de borgerliga partierna - i varje fall inte på det sätt man borde kunna förvänta.  
 
Rättstryggheten och skolan är utsatt för systematisk förstörelse  
 
HB: En annan fråga utöver detta med rättstryggheten som inte fått det genomslag man kunde förvänta är frågan om skolan. Där har vi alltsedan 60-talet haft en systematisk och medveten förstörelse av den gamla kunskaps- och kompetensskolan, samtidigt som vi fått en successiv upplösning av ordningen i skolarbetet. Detta har kunnat ske som ett led i den regerande socialdemokratiska politiken trots att vi vet att en stor majoritet av folket vill ha en bra kunskaps- och kompetensinriktad skola. Uppmärksamheten på problemen har också varit stor. Ända har nedrustninen av kunskaps- och ordningsskolan inte drabbat det statsbärande partiet på det sätt man hade  
kunnat förvänta.  
 
Tillväxten och tillväxtens förutsättningar - frågor som marginaliseras  
 
JG: En annan sådan fråga är den om tillväxten och vad som förutsätter tillväxt.  
 
HB: Ja, och då kommer man in på den betydelse som forskningen har.  
Jag har följt hur forskningen fått betydelse för tillväxten i en lång rad länder som USA, Finland, Canada, Italien, England...Jag ser det som en tragik att Sverige inte längre hänger med samtidigt som forskningen befinner sig mitt uppe i ett enormt spännande skede. Många länder inser detta och gör storsatsningar. Inte minst på det medicinska området, där Sverige har så utomordentligt goda förutsättningar. Ändå är Sverige det enda landet i Europa som sänker sina forskningsanslag. Ta också detta med att Finland har ett vetenskapsråd som får dubbelt så höga anslag som det svenska och där stasministern personligen engagerat sig för forskningen som en topprioritet.  
Vi har så förmöghetsskatten som det är omöjligt att avskaffa, trots att den så uppenbart håller tillbaka tillväxten. Om det är snart sagt alla bedömare överens men ändå går det inte av politiskt doktrinära skäl att avskaffa den och att sänka den samlade kapitalbeskattningen till en internationellt konkurrenskraftig nivå.  
Detta - både detta med de minskade forskningsanslagen och det omöjliga i att avskaffa förmögenhetsskatten men också det vi tidigare talat om gällande förfallet inom polis- och rättsväsendet - är en direkt följd av att bidragsutgifter tränger ut allt annat i statsbudgeten. Man vågar inte göra just någonting åt sjukförsäkringen och de skenande sjukskrivningstalen av rädsla för att få en strid med facket. Till detta kommer de låsningar som ligger i de fördomar som styr jämlighetspolitiken, den fördelningsfundamentalism som präglar Sverige och som slår ut alla andra värden och realiteter.  
Sammantaget har detta gjort att framtidsfrågorna - det som handlar om forskningen och tillväxten - inte finns i centrum för den politik, som förs i Sverige och som heller inte finns med på det sätt som de borde så länge det är med vänsterpartiet och miljöpartiet som Persson utformar politiken.  
Vi har nu en statsledning som är helt upptagen med att manövrera från kvartal till kvartal för att behålla makten. För forskningen och tillväxten och därmed landet, får detta på skikt förödande konsekvenser.  
 
Hans Bergström ser två stora brytpunkter för utvecklingen i Sverige  
 
JG: Det du beskriver som situationen i Sverige av idag och vad vi har att vänta framöver är naturligtvis resultatet av många års utveckling. Ser du någon brytpunkt, något skede då den negativa trenden startade upp?  
 
HB: Jag ser två stora brytpunkter. Det ena är det som Torsten Svensson har beskrivit och som centralt gäller ATP och dess införande efter valet 1958. Dessförinnan fanns det stora strukturer och civila sfärer av ett annat slag än vad vi nu har. Vi hade då ett försäkringsväsen, som hade kunnat erbjuda en utveckling mot en större mångfald när det gäller att erbjuda till olika förutsättningar anpassade lösningar. Genom ATP-segern fick socialdemokratin en sådan legitimitet att det blev fritt fram för socialdemokraterna att regera under hela 60-talet utifrån en modell enligt vilken allt skulle byggas upp i statens regi.  
 
JG: Det som kom att kallas Det starka Samhället...  
 
HB: Ja, och detta kom att - som Torsten Svensson visat - förändra perspektiven  
hos medelklassen men även högre tjänstemän. En process som ägde rum under perioden 1958-70.  
Den andra stora brytpunkten är 1968-70. Även om det under 60-talet var en satsning på höga skatter och utbyggnad i offentlig regi, så upprätthölls Tage Erlanders syn på utbildning och forskning. Erlander var - som Torsten Svensson visat - mycket noggrann med att före satsningarna på den offentliga expansion, som sedan följde, ta reda på om det fanns en tillväxtgrund som kunde bära expansionen. Han kallade in forskare för att beräkna förväntad produktivitetsutveckling inom industrin och vilken kapitaltillväxt man kunde räkna med.  
Men någon gång 1968-70 förändrades också synen på tillväxtpolitiken. Man nedmonterade till exempel den svenska kunskapsskolan med argumentet jämlikhet. Ingen fick bli förmer än någon annan. Detta innebar också en allvarlig nedvärdering av andra viktiga kompetenser i ett sämhälle än de teoretiska, såsom handens, hantverkets och den emotionella intelligensens omistliga yrken.  
 
Olof Palmes roll för den negativa trenden  
 
JG: Här finns en tydlig skillnad mellan Erlanders och Palmes synsätt.  
 
HB: Ja, Palme var ju utbildningsminister från 1967 och fram till han blev statsminister 1969. Och det var som utbildningsminister han under intryck av Alva Myrdals jämlikhetsrapporter och hela den vågen drag ner språkundervisningen på grundkolans högstadium med - tror jag 7-8 timmar för att kunna ge ombudsmän och andra utrymme för att berätta om facket, samhället och jämlikhetspolitiken. Karin Hadenius har klarlagt detta i detalj i sin betydelsefulla avhandling om jämlikhetssynen i socialdemokratisk skolpolitik.  
 
JG: Vi har mycket lite av diskussion och analys när det gäller Palmes inrikespolitiska insatser. Det är som att Palme genom det sätt på vilket han gick bort blivit kort och gott Palmemordet. Som den ikon han kommit att framstå för sitt parti är det en smula egendomligt, att ingen gjort något riktigt bokslut när det gäller dessa insatser.  
 
HB: Yrsa Stenius har skrivit att Palme var varken före eller efter sin tid, han var mitt i sin tid. Till skillnad från bilden av honom var han till stora delar en opportunist. När 68-vågen kom som en del av Vietnamdebatten och Amerikakritiken, men också jämlikhetvågen och auktoritetsupproret, med för Sveriges vidkommande medbestämmandelagarna, inriktade sig Palme på att fånga upp dess strömningar. I mycket handlade det om en tidstendens som under åren 1968-70 fanns i många länder, men det var bara i Sverige som det fick ett sådant enormt institutionellt genomslag. Man gjorde om hela skolan på ett bestående sätt och avskaffade gamla samarbetstraditioner på arbetsmarknaden.  
Vågen är inte konstig att förklara, men den verkan som den fick i Sverige är anmärkningsvärd. Finland upplevde samma våg under två eller tre år, men sedan återuppstod de gamla traditionerna - exempelvis bildnings- och kunskapsidealen vad gäller skolan. Jag tor inte att genomslaget i Sverige kan förklaras på annat sätt än med det socialdemokratiska partiets dominans och dess sätt att äga den svenska staten.  
 
Näringslivets anpassning till ENPARTISTATEN  
 
JG: En dominans som blivit allt tydligare allteftersom den politiska oppositionen tröttnat. Men utöver detta med frånvaron av en aktiv och vital opposition finns det inte längre några tydliga och engagerade företrädare för näringslivet och företagandet. För tjugo, trettio år sedan fanns det ett aktivt Industriförbund med Axel Iveroth. Vi hade det av riksdagsmannen Erik Hovhammar ledda Företagarförbund med bland annat Bo Sillén som frisk fläkt. Själv var jag aktiv VD i Marknadsförbundet. Och vi hade fram till sen tid ett aktivt Skattebetalarnas Förening. Och både UIU och SNS lämnade bidrag till debatten på ett helt annat sätt än vad som sker idag. Inte heller Timbro hör av sig på samma sätt som tidigare då Sture Eskilsson var drivande. Överallt där det fanns arenor för att driva företagandets ideologi och synsätt har det uppstått tomrum. Vi har Bankföreningen med ömsevis Tore Browaldh och Lars-Erik Thunholm som allmänt respekterade företrädare. Idag finns ingenting av detta. Och vad man än kan säga om Sören Gyll, så inte är han någon näringslivets och företagandes ideolog. Vad betyder detta?  
 
HB: Det betyder mycket. Och det är mycket intressant att det har kunnat bli på det sätt du säger. En sak som är för lite uppmärksammad är att tidigare upplevde alla att detta ändå var ett land som man skulle bo och verka i, men också påverka. Upplevde man att det gick snett i det här landet så var det här man måste protestera och göra sig gällande. Nu har man exitstrategier på det personliga planet. Jag själv är ett uttryck för detta. Jag behöver inte bo här och har också tagit beslutet att lämna Sverige.  
Socialdemokratin har kombinerat två saker som fått betydelser för detta: Det ena är ett totalt öppnande för utförsäljning till utlandet av svensk industri och inga kontroller av kapitalrrörelser.  
Det andra är ett skattesystem som gör att det inte finns möjligheter för svennska ägare att konkurrera med utländska ägare samtidigt som villkoren för den privata beskattningen gör att det är mycket attraktivt att lämna landet. Sammantaget har detta gjort att vi fått en dramatisk exitrörelse.  
Av de 500 omsättningsmässigt största svenska företagen är nu drygt hälften utlandsägda. En stor grupp av det ledande direktörs- och entreprenörsskiktet har lämnat landet eller kommit att arbeta för utlandsägda företag på ett sätt som gör att det inte är till den svenska staten man vänder sig när man vill framföra sina synpunkter på den politik som förs.  
 
JG: Just detta vare sig förklarar eller ursäktar själva organisationernas uppenbara passivisering. Och organisationsledarna är inte särskild disponerade för att utgöra en exitgrupp. Snarare förefaller mig förklaringen vara hur man på senare år kommit att rekrytera ledarna till dessa organisationer. Som jag ser det har rekryteringen kommit att gälla personer, som till sin själ inte har någon vidare förankring i det fria näringslivets och företagandets ideologi. Ta exempelvis Arne Johansson som plötsligt blev ordförande i Företagarnas Riksorganisation - ett före detta socialdemokratiskt landstingsråd och kompis med Göran Persson. För mig ser det nästan ut som att gramscitänkandet om infiltration lyckats fira triumfer även inom denna sektor av svenskt samhällsliv.  
 
Hans Bergström varnar för en ny anpassningsvåg liknande den  
på 60-talet  
 
HB: Man ska vara oerhört uppmärksam på risken för att vi får samma anpassning som på 60-talet. Den lärdomen kan man lära av historien. Socialdemokratin vann stort 1958 och cementerade då ett långvarigt maktinnehav. Vad vi då fick uppleva var en väldig borgerlig defaitism och anpassning även från näringslivets organisationers sida till det som var makten, som det då ansågs att man måste hålla sig väl med. Jag ser en väldig risk att vi får samma utveckling nu.  
 
JG: Eller snarare att vi befinner oss mitt i en sådan utveckling.  
 
HB: Det tror jag. Det gäller att inte gå ut och storma för mycket på gator och torg utan det gäller att bygga upp goda kontakter, dom här kommer ändå att vara vid makten fem, tio år till. Som skatteminister gjorde Thomas Östros ingenting för att göra skattesystemet rimligare men han är en mycket trevlig person och har stor förmåga att avväpna sina kritiker. Och Göran Persson är enormt skicklig på att charma. Det gäller att inte ha några illusioner om s-maktens karaktär; svensk socialdemokrati är först som sist ett maktparti. Man får inte från näringslivets organisationer låta sig köpas av ett kafferep. Det är en stor risk att man gör det och det är väldigt viktigt att man inte gör det. Jag tror dock att Ebba Lindsö, nya VD:n för Svenskt Näringsliv, har mindre av illusioner och inte så lätt låter sig imponeras av maktens boningar.  
 
JG: Du ska nu lämna Sverige. Du har i många år vid DSM:s årliga omröstning Sveriges viktigaste opinionsledare fått en hög rankning. Kommer du att sakna ditt deltagande i den svenska debatten?  
 
HB: I den mån jag inte är här, så är det den svenska naturen jag kommer att sakna, tallskogen med lingon en kristallklar oktoberdag. Sverige har en fantastisk natur även om det finns motsvarigheter även i USA. När det gäller debatten kommer jag att fortsätta att delta i den, även om det inte blir på samma sätt som när man dagligen följer den svenska diskussionen.  
Låt mig i det här sammanhanget också säga, att jag tycker att jag har gjort en ansträngning i några frågor. En är skolpolitiken under nu ett tiotal år. Ett annat är forskningen. En tredje är polisfrågorna som jag också drivit hårt. Men samtidigt ser jag att just ingenting hänt bortsett från friskolereformen. Istället ser jag hur de socialistiskt dominerande institutionerna återtar mark. Det blir ingen forskningssatsning. De skolremormer som varit, tas tillbaka. Polisen nedrustas ytterligare och den riktigt tänkta närpolisreformen har havererat. Jag kan dock med visst gott samvete säga, att jag försökt att göra en insats. Jag kommer nu att i stor utsträckning ägna mig åt annat - andra projekt - än att fightas i den svenska dagsdebatten.  

Reklam för Spanien
Söker du information om Spanien -- Använd dig av min web http://www.spaininformation.org
Här hittar du allt

Fair use notice

The Toni Schönfelder Newsletter and website contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorised by the copyright owner. The material is being made available for purposes of education and discussion in order to better understand the complex nature of corruption in today's world. I believe this constitutes a "fair use" of any such copyrighted material as provided for in relevant national laws.

The material is distributed without profit to those who have expressed an interest in receiving the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond "fair use", you must obtain permission from the copyright owner. Toni Schönfelder cannot guarantee that the information contained in the Corruption News service is complete and correct or be liable for any loss incurred as a result of its use. Nor can Toni Schönfelder be responsible for any subsequent use of the material.


Denna sida är producerad av Toni Schönfelder. Avsändaren har inget ansvar för innehållet i sidor som är länkade -- allt material som finns i egen producerade sidorna får användas fritt och utan kostnad.

Esta página ha sido realizada por el Sr. D. Toni Schönfelder.Los realizadores de la página no se hacen responsables del contenido de las páginas enlazadas a la presente. Toda la información existente en las páginas de realización propia pueden ser utilizadas libremente y sin ningún tipo de coste.

This page has been produced by Mr Toni Schönfelder. The sender does not take any responsibility for the contents of the linked pages. The whole material in the own produced page can be used free of charge.